‘Having the Craic’ – The Brain Jar – Hull

‘Having the Craic’ St Patrick’s Day performance